szkola@weglowka.pl.

12 373 90 90

„Poznaj Polskę”


W roku szkolnym 2022/2023 nasza szkoła otrzymała dotację w ramach programu „Poznaj Polskę”, dzięki której uczniowie naszej szkoły mogli wziąć udział w wycieczkach do Wrocławia i Krakowa. Wycieczka do Wrocławia odbyła się w dniach 11-12 maja 2023roku i wzięli w niej udział uczniowie kl.6-8. Wycieczka do Krakowa odbyła się 20 czerwca i pojechali na nią uczniowie kl.4,5 oraz kilka osób z klasy 6.
Przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę” jest częścią Polskiego Ładu.
Przedmiotem przedsięwzięcia jest wsparcie organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Przedsięwzięcie ma wspomóc realizację podstaw programowych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Pozwoli urozmaicić zajęcia lekcyjne, dzięki czemu nauka nabierze praktycznego wymiaru. Uczenie się oparte na praktycznym odkrywaniu śladów historii, czy też eksperymentowaniu w centrach nauki stworzy uczniom warunki do zdobywania nowych umiejętności w niepowtarzalnym środowisku edukacyjnym.
Przyznawane przez Ministra w formie dotacji celowej środki finansowe przeznaczane są na dofinansowanie wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra w odrębnym komunikacie w każdym roku realizacji przedsięwzięcia. W ramach tych obszarów Minister ogłasza na swojej stronie podmiotowej wykazy punktów edukacyjnych dla trzech grup wiekowych (klasy I-III szkół podstawowych, klasy IV-VIII szkół podstawowych oraz szkoły ponadpodstawowe).
W ramach „Poznaj Polskę” dofinansowaniu w 80% podlegają wycieczki:
• jednodniowe - do kwoty 5 tys. zł,
• dwudniowe - do kwoty 10 tys. zł,
• trzydniowe – do kwoty 15 tys. zł.
– przy czym wycieczka może się odbyć przy udziale co najmniej 10 uczniów, a łączny koszt zakwaterowania i wyżywienia uczestnika wycieczki nie może przekroczyć kwoty 150 zł na dobę.
Uczniowie naszej szkoły otrzymali dofinansowanie na wycieczkę jedno i dwudniową.